Ví Dụ


Khả Năng

  • Ghi nhớ những gì người dùng đã nói trước đó trong cuộc trò chuyện
  • Cho phép người dùng thực hiện các chỉnh sửa tiếp theo khi cần
  • Được lập trình để từ chối các yêu cầu không phù hợp


Hạn Chế

  • Đầu ra của hệ thống có thể không chính xác trong những trường hợp hiếm gặp
  • Có khả năng hệ thống có thể tạo ra các hướng dẫn có hại
  • Kiến thức hạn chế về thế giới và các sự kiện sau năm 2021